ความหมายของโรงพยาบาล และ บทบาทของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันเลยจ้า

หลายท่านที่เข้ามาอ่านบทความคงสงสัยกันว่าโรงพยาบาลคืออะไรให้ลึกซึ่งกว่านี้จากความเข้าใจของตัวเองและยังทั้งได้เพิ่มความรู้อีกด้วยไปดูกันเลยจ้า

ความหมายของโรงพยาบาล

โดยทั่วไปโรงพยาบาลนั้น เป็นสถานที่พร้อมอุปกรณ์และบุคลากรที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ซึ่งทั้งนี้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) ได้ให้ความหมายของโรงพยาบาลไว้ว่า “Hospital is an integral part of a social and medical organization, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive, and whose out- patient services reach out to the family in its home environment, the hospital is also a center for the training of health workers and biosocial research.”

และในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ก็ได้ให้ความหมายของสถานพยาบาลว่า หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้โดยกระทำเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า โรงพยาบาล คือ องค์การที่ดำเนินงานด้านการแพทย์ ทั้งในสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลและในชุมชน มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขทุกด้านแก่ประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค/ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วย ทั้งการให้บริการ ณ องค์การ และการให้บริการภายนอกองค์การ รวมทั้งขยายไปถึงบ้านของผู้ป่วยด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยในด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน้าที่ทั่วไปของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีหน้าที่ทั่วไป (general mission) ดังนี้ คือ

  • รักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างครบวงจร
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
  • บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ
  • ศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ค่านิยมทั่วไปของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีค่านิยมทั่วไป (general value) ดังนี้ คือ

  • ให้บริการด้วยใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและมนุษยธรรมที่ดี สุดความสามารถ และไม่เลือกชั้นวรรณะ
  • ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  • มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
  • มีแนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ และ
  • ร่วมมือร่วมใจกันทั้งระหว่างทุก ๆ คนในโรงพยาบาล และกับประชาชนทุกคนในชุมชนที่ตั้งของโรงพยาบาล

สุดท้ายนี้เราก็ยังมีเรื่องราวดีมานำเสนอให้ท่านอีกมากมาย รอติดตามสาระน่ารู้ ดีๆที่เราจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้อ่านเป็นความรู้น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

About